NCBFAA教育学院致力于为NCBFAA的成员提供教育机会 & 在国际贸易领域的更大的贸易团体, 供应链管理, 全球物流, 海关经纪, 出口交易, 运输, 服务员政府监管, 以及在为这些部门提供服务的企业中管理或推进职业道路所必需的知识领域. 

 

                      
 

      
 


NEI 脸谱网  NEI推特  NEI社交媒体  NEI社交媒体  NEI社交媒体  

三张牌下载. 版权所有©2021.   由MemberMax